Editorial Note by Nicola Battilana

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Το 2020 επιτέλους τελείωσε και έχουμε ήδη υποδεχτεί μια νέα χρονιά, με νέες προκλήσεις. Δυστυχώς, όμως, εξακολουθούμε ακόμα να αγωνιζόμαστε ενάντια σε μια πανδημία που άλλαξε τις ζωές και τις προοπτικές μας.   

Είμαι υπερήφανος για όλα όσα πετύχαμε το 2020, παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε. Ο COVID ήταν – και συνεχίζει να είναι – μια απειλή, την οποία πρέπει να προσέχουμε και να πολεμήσουμε με ευφυΐα, επιμέλεια και επιμονή. Ως εταιρεία, πιστεύω ότι έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους και τους εξωτερικούς μας συνεργάτες, και ο αριθμός των κρουσμάτων, που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής, αποδεικνύει τη συνέπεια των ενεργειών μας. 

Έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια αναδρομή στην επιτυχημένη πορεία του ΔΕΣΦΑ μέσα στο 2020. Διαβάζοντας το newsletter, τα Δελτία Τύπου και τη σελίδα μας στο LinkedInθα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένας εντυπωσιακός αριθμός επιτευγμάτων προς την κατεύθυνση της επιχειρησιακής ανάπτυξης και του εμπορικού μετασχηματισμούη απόκτηση μεριδίου στην Gastrade για την ανάπτυξη του FSRU Αλεξανδρούποληςη ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του νέου τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Κουβέιτ, η συνεργασία με τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ για την ανάπτυξη της Υπόγειας Αποθήκης Νότιας Καβάλας, το νέο εμπορικό πλαίσιο για τη Ρεβυθούσα και η έναρξη λειτουργίας του νέου σημείου εισόδου της Νέας Μεσήμβριας που συνδέει το ελληνικό σύστημα με τον TAP και την Ιταλία. Εξίσου σημαντικός και ο τεράστιος αριθμός των νέων επενδύσεων που προβλέπονται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί σύντομα από τη ΡΑΕ. Επίσης, ξεκινάμε επιτέλους την κατασκευή του νέου προβλήτα small scale LNG στη Ρεβυθούσα, που θα αποτελέσει πυλώνα για την έναρξη της νέας εποχής του ΥΦΑ στις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και για τη διείσδυση του φυσικού αέριου σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγωγούς. 

Από την πλευρά της οργάνωσης και της επικοινωνίας, έχουμε ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας οργάνωσης του ΔΕΣΦΑ και έχουμε θέσει σε εφαρμογή το νέο εταιρικό portal, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και επεκτείνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας στο εσωτερικό της εταιρείας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΔΕΣΦΑ θα φέρει σύντομα άλλες σημαντικές και θετικές αλλαγές, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τις καθημερινές εργασίες και προκλήσεις. 

Καθώς το 2020 ήταν μια χρονιά βαθιάς μεταμόρφωσης και σημαντικών επιτευγμάτων για τον ΔΕΣΦΑ, το 2021 θα φέρει μια νέα αλλαγή στη ζωή μου. Όπως πιθανώς ήδη γνωρίζετε, σύντομα θα επιστρέψω στην Ιταλία, με μια νέα θέση-πρόκληση στα κεντρικά γραφεία της Snam. 

Είμαι πολύ χαρούμενος που τη θέση μου θα αναλάβει η Maria Rita, με την οποία είχα το προνόμιο να συνεργαστώ όταν ήταν η πρόεδρος της Senfluga και της οποίας η εμπειρία, η αφοσίωση και η βαθιά γνώση στην αγορά ενέργειας, θα συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία και την ανάπτυξη του ΔΕΣΦΑ. 

Θα θυμάμαι αυτά τα 2 χρόνια στον ΔΕΣΦΑ ως αυτά με τις περισσότερες προκλήσεις και ανταμοιβές σε ολόκληρη την καριέρα μουπαίρνοντας μαζί μου την ποιότητα και τη ζεστασιά των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάστηκα, καθώς και την ικανοποίηση για τα σημαντικά αποτελέσματα που πετύχαμε μαζί. 

Nicola Battilana 

Dear colleagues, 2020 has finally ended and we have now entered into another year, with new challenges but, unfortunately, still struggling with a pandemic that has changed our lives and our perspectives. 

I am proud of the achievements that we have accomplished in 2020, notwithstanding the challenges and difficulties we all know. COVID has been – and continues to be – a threat we need to be aware of and to fight with intelligence, diligence and perseverance. As a Company, I believe we have done our best to protect our employees and contractors, and the number of cases we experienced so far demonstrates the consistency of our actions. 

You will go through the successful story of DESFA in 2020, reading the newsletter, press releases and our LinkedIn page, there is an impressive number of accomplishments, in business development and commercial transformation: the share in Gastrade to develop the FSRU of Alexandropouli, the award of the contract for the O&M of the new LNG terminal of Kuwait City, the partnership with TERNA IEK for the development of the UGS South Kavala, the new commercial framework for Revithoussa and the start of the operation of the new entry point of Nea Messimvria, connecting the Greek system with TAP and Italy. Last but not least, the massive amount of new investments foreseen in the Ten Years Development Plan, that is expected to be soon approved by the Greek Regulator, RAE. We are also finally starting the construction of the small scale LNG truck loading station in Revithoussa, a pillar for the start of the new era of LNG in road and sea transportation, as well as for the penetration of natural gas in remote areas not reachable by pipelines. 

On the organizational and communication side, we have completed the design and the implementation of the new organization of DESFA and we have launched the new internal portal, creating new opportunities and expanding our possibility to communicate within the company. The digital transformation of DESFA will soon bring other important and positive changes, improving our way to live the daily tasks and challenges.  

Just as 2020 was a year of deep transformation and important achievements for DESFA, 2021 will bring a new change in my life. As you probably know, I will soon return to Italy, with a challenging new assignment in the headquarter of Snam. 

I am very happy that my role will be undertaken by Maria Rita, with whom I had the privilege to cooperate when she was the chairman of Senfluga and whose experience, dedication and deep knowledge of the energy markets, will greatly contribute to DESFA’s success and growth. 

I will remember these 2 years in DESFA as the most challenging and rewarding in my entire career, bringing with me the quality and warmth of the people I worked with, as well as the satisfaction for the important results that together we have achieved. 

Nicola Battilana