Σημαντική συνεισφορά του ΔΕΣΦΑ στο ΕΣΥ και την ελληνική κοινωνία το 2020

O ΔΕΣΦΑ κινητοποιήθηκε από την αρχή της πανδημίας, προχωρώντας σε σημαντικές δωρεές αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς το ΕΣΥ και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς που συνδράμουν όλο αυτό το διάστημα στο έργο της Πολιτείας για την ανάσχεση της πανδημίας και την ανακούφιση του κοινωνικού συνόλου.

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ από τον ΔΕΣΦΑ

Σε δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), με σκοπό την έμπρακτη συμβολή στο έργο του Ινστιτούτου για τη μάχη ενάντια στον Covid-19, προχώρησε ο ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ενέργεια Συνεισφοράς», που υλοποιεί και ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που δημιουργούνται στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα, ο ΔΕΣΦΑ δώρισε έναν σύγχρονο Αναλυτή Γενετικού Υλικού τύπου Thermo Scientific LSG, PKG SEQSTUDIO SMARTST, ο οποίος, πέρα από τον γενετικό χαρακτηρισμό του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για τον προσδιορισμό της γενετικής σύνθεσης διαφόρων άλλων ιών. Με τον τρόπο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ ενισχύει τη σπουδαία προσπάθεια του ΕΙΠ, το οποίο ως ένα από τα ορισθέντα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς βρίσκεται από την αρχή της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας.

Δωρεά υπερ-καταψυκτών στο Υπουργείο Υγείας για την ασφαλή συντήρηση και αποθήκευση των εμβολίων κατά του Covid-19

Πέντε υπερκαταψύκτες απαραίτητους για τη συντήρηση και αποθήκευση των εμβολίων κατά του Covid-19 δώρισε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ο ΔΕΣΦΑ, ανταποκρινόμενος στη σχετική έκκληση του αρμόδιου Υπουργείου. Οι πέντε υπερκαταψύκτες αποτελούν αναγκαία υποδομή για την υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού στη χώρα – ενός προγράμματος κρίσιμου για την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης και την επιστροφή στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα.

Πέρα από τις δράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει δωρίσει από την αρχή της πανδημίας 167.000 προστατευτικές και χειρουργικές μάσκες στο Υπουργείο Υγείας, ενώ η διεθνής κοινοπραξία Senfluga, ο μεγαλύτερος μέτοχος του ΔΕΣΦΑ, έχει προχωρήσει σε δωρεά 90.000 αδιάβροχων χειρουργικών στολών συνολικής αξίας 500.000 ευρώ, κυρίως προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με αξιοσημείωτο έργο, όπως η ActionAid Ελλάς, οι Γιατροί του Κόσμου και η ΙΑΣΙΣ.

Η κοινωνική συνεισφορά του ΔΕΣΦΑ αυτή τη χρονιά, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις δωρεές που σχετίζονται με την ανάσχεση της εξάπλωσης του Covid-19. Μέσα στο 2020, ο ΔΕΣΦΑ πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες στήριξης του των τοπικών κοινωνιών, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και του Αθλητισμού, ενώ συνέδραμε και το έργο ανθρωπιστικών οργανώσεων και φορέων.

The contribution of DESFA to the Greek NHS and society is important and continuous throughout 2020

DESFA has been mobilized since the beginning of the pandemic, making significant donations of necessary medical equipment to the Greek NHS and to non-governmental organizations that have been assisting the State in its work to curb the pandemic and its social impact.

Donation of medical equipment to the Hellenic Pasteur Institute by DESFA

A donation of medical equipment to the Hellenic Pasteur Institute (H.P.I.), in order to make a practical contribution to the work of the Institute for the fight against Covid-19, was made by the DESFA, in the context of the Corporate Social Responsibility program “Contribution Energy”, responding to the needs created in this difficult time. More specifically, DESFA donated a modern Thermo Scientific LSG Genetic Analyzer, PKG SEQSTUDIO SMARTST, which, in addition to the genetic characterization of the new coronavirus SARS-CoV-2, will also be used to determine the genetic synthesis of various other viruses. In this way, DESFA strengthens the great effort of the H.P.I., which, as one of the appointed National Reference Centers, is from the beginning of the appearance of the new coronavirus SARS-CoV-2 in the front line of dealing with the Covid-19 pandemic in our country.

 

Donation of super-freezers for the maintenance and storage of vaccines against Covid-19 to the Ministry of Health

DESFA donated five super-freezers necessary for the maintenance and storage of vaccines against Covid-19 to the National Healthcare System, responding to the relevant appeal of the Greek Health Ministry. The five super-freezers are the infrastructure necessary for the implementation of the country’s coronavirus vaccination program – a program critical to overcoming the health crisis and returning to economic and social normalcy.

In addition to the actions mentioned above, it is worth mentioning that DESFA, since the first wave of the pandemic, has donated 167,000 protective and surgical masks to the Ministry of Health, while the international Senfluga consortium, the largest shareholder of DESFA, donated 90,000 waterproof surgical suits worth a total of 500,000 euros, mainly to the National Health System but also to non-governmental organizations such as ActionAid Hellas, Doctors of the World and IASIS.

DESFA’s social contribution this year, however, was not limited to donations related to halting the spread of Covid-19. In 2020, DESFA took important initiatives to support Culture, Education and Sports, while it also supported the work of humanitarian organizations and agencies.