Εθελοντική δράση για την κατασκευή και δωρεά τρισδιάστατων προστατευτικών ασπίδων προσώπου

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την στήριξη του κοινωνικού συνόλου δημιουργήθηκε στον ΔΕΣΦΑ εθελοντική ομάδα εργασίας με αντικείμενο την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) και τον τρόπο που η τελευταία μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. Μία από τις πολλές εφαρμογές της ψηφιακής σχεδίασης και κατασκευής, που έχει αποδειχθεί κρίσιμης σημασίας για την προστασία από τον COVID-19, είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση προστατευτικών ασπίδων προσώπου (face shields).

Η δεκαμελής ομάδα εθελοντών, προέρχεται από διαφορετικές Διευθύνσεις της εταιρείας και έχει εξοπλιστεί με τέσσερις (4) 3D εκτυπωτές, θέτοντας ως στόχο να σχεδιάσει και να εκτυπώσει τρισδιάστατα, προστατευτικές ασπίδες προσώπου, τις οποίες θα προσφέρει σε οργανισμούς και ιδρύματα που έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους εξοπλισμό. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί και δοθεί παραπάνω από 350 προστατευτικές ασπίδες προσώπου σε τέσσερα (4) νοσοκομεία της Αττικής, δύο (2) ανθρωπιστικές οργανώσεις με ιατρική δράση και τρία (3) σώματα ασφαλείας.

Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Εργαστήριο ΠΟΙΩ του Δήμου Αθηναίων, έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία, τρία (3) δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα την Εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Ψηφιακής Κατασκευής. Με το νέο έτος και όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν ξανά, όποιος επιθυμεί θα μπορεί να εφαρμόσει τις δεξιότητες που απέκτησε, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου ΠΟΙΩ, καθώς και να συμμετέχει, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών, στην κατασκευή και παραγωγή προστατευτικών ασπίδων που θα διανεμηθούν σε ιατρικές υποδομές της χώρας, οργανισμούς και ιδρύματα αξιοποιώντας τους τέσσερις (4) εκτυπωτές, που απέκτησε πρόσφατα ο ΔΕΣΦΑ για το σκοπό αυτό.

Σημείωση: Όποιος γνωρίζει ιδρύματα ή φορείς, που πιστεύει ότι έχουν ανάγκη από προστατευτικές ασπίδες προσώπου, παρακαλούμε να έρθει σε επαφή μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης csrdesfa@desfa.gr.

Voluntary action for the creation and donation of 3D face shields

In the context of the initiatives for dealing with the pandemic and the support of the society as a whole, a voluntary working group was created in DESFA on the subject of 3D printing and how the latter can contribute to limiting the spread of COVID-19. One of the many applications of digital design and construction, which has proven to be crucial for protection against COVID-19, is the 3D printing of face shields.

The ten-member team of volunteers, comes from different company divisions and is equipped with four (4) 3D printers, aiming to design and print 3D face shields, which will be offered to organizations and institutions in need of such equipment. To date, more than 350 face shields have been constructed and provided in four (4) hospitals in Attica, two (2) humanitarian organizations with medical action and three (3) security forces.

In collaboration with the Transformable Intelligent Environments Laboratory of the Technical University of Crete and the Athens Municipal Maker Space, three (3) free webinars on the Introduction to the Methodology of Digital Construction have been successfully implemented. With the new year and when the health conditions allow it again, whoever interested will be able to apply the skills acquired, utilizing the equipment of the Athens Municipal Maker Space, as well as to participate, in collaboration with the group of volunteers, in the manufacture and production of face shields that will be distributed to medical infrastructures across the country, organizations and institutions utilizing the four (4) printers, recently acquired by DESFA for this purpose.

Note: If you know institutions or organizations that you believe are in need of face shields, please contact us via the email address csrdesfa@desfa.gr.